เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 346-209 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มาหามะรอสลี แมยู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติการออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทดลองสอน