ED 346-209 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติการออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทดลองสอน