ED 346-209 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้

มาหามะรอสลี แมยู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติการออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทดลองสอน