เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

257-412-224 Chinese Reading II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกทักษะการอ่านข้อเขียนชนิดต่างๆ การจับใจความสำคัญ การตีความและสรุปความ