257-412-224 Chinese Reading II

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกทักษะการอ่านข้อเขียนชนิดต่างๆ การจับใจความสำคัญ การตีความและสรุปความ