เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 251

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

•ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย และสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรม ของมนุษย์ และนำความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคมมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่ และบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม