425-275 ประวัติศาสตร์สังคม (Social History)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวพินิจทางด้านประวัติศาสตร์สังคม โครงสร้าง และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์ โดยเลือกศึกษาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง