เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-275 ประวัติศาสตร์สังคม (Social History)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวพินิจทางด้านประวัติศาสตร์สังคม โครงสร้าง และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์ โดยเลือกศึกษาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง