พีชคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้พีชคณิตผ่านการคิดและวิคราะห์โจทย์ปัญหาแบบง่ายๆ