สนุกคิดกับคณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อเรียนแล้วมีความสนุกกับการคิด ก็จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์นั้นง่ายขึ้น