ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นภัสสร อุ่นบุญ

โรงเรียนบ้านโนนชาด

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่ผู้บริหารใช้การสอนแนะ coaching แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้