เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง นภัสสร อุ่นบุญ

โรงเรียนบ้านโนนชาด

เป็นชั้นเรียนที่ผู้บริหารใช้การสอนแนะ coaching แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้