ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

 

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลเบื้องต้น