427-103 Man and Society

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1