microsoft word พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนรู้จักถึงโปรแกรม microsoft word ขั้นพื้นฐาน เพื่อสามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไปได้