วิชาการพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม 04

เกวลิน ชัยณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร