เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม 04

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ เกวลิน ชัยณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร