เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

9124626 Utilization and Maintennance of Educational Technology Equipment

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการ ระบบ กลไกการทำงาน การออกแบบ การเลือก การติดตั้ง เทคนิคและวิธีการใช้งาน การดูแลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้