9124626 Utilization and Maintennance of Educational Technology Equipment

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการ ระบบ กลไกการทำงาน การออกแบบ การเลือก การติดตั้ง เทคนิคและวิธีการใช้งาน การดูแลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้