โปรแกรม microsoft excel เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถให้นักเรียนรู้จัก โปรแกรม microsoft excel ชั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปใช้ได้