เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๑๐๑๒๑๐๗ พื้นฐานการศึกษาและความเป็นครู (Fundamental Education and Teachers Attribute)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา ปรัชญาการศึกษา ความหมาย ความสำคัญของการศึกษา แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติของการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา กฎหมายการศึกษาที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพครู ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครู และความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู บทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครูที่ดี การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นครูดี ครูเก่ง และครูปรีชาสามารถ การมีวิสัยทัศน์และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ พัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู