๑๐๑๒๑๐๗ พื้นฐานการศึกษาและความเป็นครู (Fundamental Education and Teachers Attribute)
ผู้สอน

กรุณา แดงสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
๑๐๑๒๑๐๗ พื้นฐานการศึกษาและความเป็นครู (Fundamental Education and Teachers Attribute)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14352

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา ปรัชญาการศึกษา ความหมาย ความสำคัญของการศึกษา แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติของการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา กฎหมายการศึกษาที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพครู ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครู และความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู บทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครูที่ดี การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นครูดี ครูเก่ง และครูปรีชาสามารถ การมีวิสัยทัศน์และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ พัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.