เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

763-348 Credit Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน ความหมาย ขอบเขตและประเภทของสินเชื่อ การตัดสินใจในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การพิจารณาโครงการ การควบคุมและติดตามหนี้ วิธีปฏิบัติกับหนี้สูญ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ การใช้สินเชื่อต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเรียกเก็บเงินต่างประเทศ การใช้ระบบข้อมูลในการบริหารสินเชื่อ