เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หุ่นยนต์ 1 ห้อง4/7

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมาและหลักการเบื้องต้นของหุ่นยนต์ ส่วนประกอบหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ การทดลองโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ปฏิบัติการประยุกต์โปรแกรมหุ่นยนต์

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบทางเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาออกแบบหุ่นยนต์ รู้จักการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีจิตสาธาณะ มีความเป็นผู้นำและชำนาญเทคโนโลยี