วิชาหลักการถ่ายภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาแกนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เทอม 2/2557