เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-2 4903901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาตรการวัด ศัพท์เฉพาะทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่งและการเปรียบเทียบ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย โค้งการแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบความสุ่มของตัวอย่าง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย