เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ง 23243 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์โดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint 2013) ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอเพื่อความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ และโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author สร้างชิ้นงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากจินตนาการ และสามารถนำเสนองานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง