เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ

โรงเรียนบางปะหัน

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2