คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 2