homePrinciples of Management ตอน 01
person
Principles of Management ตอน 01

ผู้สอน
นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Principles of Management ตอน 01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1447

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)