เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Principles of Management ตอน 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม