เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อมเรศ ชาตรูปะชีวิน

โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาสรรค์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นเรียน ป6