833514 ธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการจัดการ (Local Governance and Management)
ผู้สอน

ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
833514 ธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการจัดการ (Local Governance and Management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14489

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของการกระจายอำนาจ และระบบของปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในท้องถิ่นและการจัดการกรณีการศึกษาเทคนิคการบริหาร

Concepts, theories, models of decentralization and local government systems, the analysis and development of good governance in local administrative and management, and case studies on management techniques in local administrative and management.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.