เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833514 ธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการจัดการ (Local Governance and Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของการกระจายอำนาจ และระบบของปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในท้องถิ่นและการจัดการกรณีการศึกษาเทคนิคการบริหาร

Concepts, theories, models of decentralization and local government systems, the analysis and development of good governance in local administrative and management, and case studies on management techniques in local administrative and management.