เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องวิชา วิสาหกิจชุมชน ...ID 4011

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา วิสาหกิจชุมชน  โดย อ.สมพงศ์  ตันติวงศ์ไพศาล  ปีการศึกษา ฦ๒๕๕๔ เทอมที่สอง

วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๕....ห้อง H 107 

ความรู้ความเข้าเรื่องวิสาหกิจชุมชน...

ความหมาย/ความสำคัญ ของวิสาหกิจชุมชน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ตัวอย่างความสำเร็จและล้มเหลว

การบ้าน....