เทคนิคการคิดเลขเร็ว ป.ปัณฑิต รุ่นที่ 11

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย