เทคนิคการคิดเลขเร็ว ป.ปัณฑิต รุ่นที่ 11

จิระนันร์ ตางาม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย