การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2

บังอร กรมสม

โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ เเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกัน