ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภานุวัฒน์ ดาทอง

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์