ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภานุวัฒน์ ดาทอง

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์