เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ จริยธรรมการใช้ โปรแกรมปฏิบัติการ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน