ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รอนิง สูหลง

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน