ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รอนิง สูหลง

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน