เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส 33102 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายยูฮัยรีย์ กะลูแป

โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6