ส 33102 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายยูฮัยรีย์ กะลูแป

โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6