ส21103 อาเซียนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน