เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส21103 อาเซียนศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน