ปภธ.54/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ รุ่นที่ 54 ห้อง 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร