MBC0502 Data Structure and Algorithms

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เป็นวิชาที่มีความสำคัญที่ช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บและจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีทำให้ ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของโปรแกรมได้ เข้าใจถึงตรรกะ และรู้วิธีในการแก้ปัญหา เข้าใจวิธีการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถนำขั้นตอนวิธีที่ดีมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม และสามารถคัดเลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมกับขั้นตอนวิธีมาสร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมกันได้