ชั้นม.3

ทับทิม ชัยชะนะ

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.3 เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ  สนใจและรับผิดชอบงานได้ดี มีความประพฤติเรียบร้อย