เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ทับทิม ชัยชะนะ

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ

นักเรียนชั้น ม.3 เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ  สนใจและรับผิดชอบงานได้ดี มีความประพฤติเรียบร้อย