เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดรุณี สุนทราวงค์

โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทของซอฟต์แวร์ การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์การทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การรับข้อมูลของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูลการเก็บรักษาข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ โทษของคอมพิวเตอร์

ฝึกปฏิบัติ สร้างเอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ การเลื่อนตำแหน่งไปยังส่วนต่างๆ การป้อนข้อความ/พิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ การคัดลอกและการย้ายข้อมูล การยกเลิกคำสั่งและใช้คำสั่งที่ยกเลิกการบันทึกข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มเอกสาร การสร้างตารางด้วย Wordการบันทึกและการนำเสนอข้อมูล การพิมพ์รายงาน การสั่งพิมพ์เอกสาร โปรแกรมกราฟิกวาดภาพการวาดรูปทรงพื้นฐานการวาดรูปตามจินตนาการการวาดภาพประกอบนิทาน

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5