ฟิสิกส์ ม.5

พรชัย กำหอม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เทอมที่ 1 เรียนเกี่ยวกับกลศาสตร์ 2 เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นของวัตถุ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน

เทอมที่ 2 เรียนเกี่ยวกับ ไฟฟ้า เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสและแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2