เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM 312 2_2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นคร เนียมนนท์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ

ทฤษฎีพื้นฐานของเทคนิคทางสเปคโทรสโคปี ได้แก่ อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปคโทรสโคปี การวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์จากโจทย์แบบฝึกหัดที่มีข้อมูลทางสเปคตรัมต่าง ๆ

Basic theories of spectroscopy, such as, ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance and mass spectroscopy. Analysis of spectra and application to chemical problems.