การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน