การเรียนรู้ตวามเป็นมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

การเพิ่มมูลค่าของมะม่วงบางสายพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ