การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

Suratsawadee Srisutham

มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง