ชีววิทยาพื้นฐาน ม.4/2-58

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชาชีววิทยา ม.4

ผู้สอนครูสุวาลี จุลเอียด