เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึง ประวัติ การทำงาน บทบาท และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสำคัญของข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การนำไปใช้ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหา ประยุกต์การทำชิ้นงาน โครงงาน และสร้างงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ