ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ