ม.4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2