ห้องเรียนภาษาจีนครูแคท

วธิดา พิทักษ์ทิม

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน