ห้องเรียนภาษาจีนครูแคท

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน