กรณีศึกษา : เมื่อผูป่วยต้องการทำแท้ง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2