เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กรณีศึกษา : เมื่อผูป่วยต้องการทำแท้ง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ราตรี เที่ยงจิตต์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ก

วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2