กรณีศึกษา : เมื่อผูป่วยต้องการทำแท้ง

ราตรี เที่ยงจิตต์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ก

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2