การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอน(สังคม1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด