เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนการสอนใน Classstart.org ครั้งที่ ๒ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๔ ภาคพิเศษวันอาทิตย์  รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม รหัสรายวิชา MGT๓๔๕

แนวทางการเรียนการสอน :

เริ่มเรียน วันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕

สอบกลางภาค วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ (หลังการเรียนการสอนตามชั่วโมงปรกติ)

สอบปลายภาค วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (วันสุดท้าย ไม่มีการเรียนการสอน)

ดังนั้นรวมเวลาในการเรียนการสอน ๗ สัปดาห์ จำแนกเป็น การเรียนการสอน ๔ สัปดาห์, การเรียนการสอน /สอบกลาง ๑ สัปดาห์, การสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์, กิจกรรมวิทยาลัย ๑ สัปดาห์ 

หลักเกณฑ์ที่มาของคะแนน

 ๑. เวลาเข้าเรียน  ๑๐ คะแนน (วันแรก ๕ คะแนน, วันต่อไปเฉลี่ยรวม ๕ คะแนน)

 ๒. การนำเสนอรายงาน / งานที่มอบหมาย ๒๐ คะแนน (คะแนนกลุ่มใช้ค่าการกระจายแบบ  Normal Curve)

 ๓. สอบกลางภาค ๓๐ คะแนน

 ๔. สอบปลายภาค ๔๐ คะแนน

หัวข้อการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่๑ วันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ หัวข้อ "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุนทรียนวัตกรรม"

สัปดาห์ที่๒ วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ หัวข้อ "หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม" และหัวข้อ "กลยุทธ์และแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมในองค์กร""

สัปดาห์ที่๓ วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕  กิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัย (ไม่มีการเรียนการสอน)

สัปดาห์ที่๔ วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕  และหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" และสอบกลางภาค

สัปดาห์ที่๕-๖ วันอาทิตย์ ที่ ๕ และ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หัวข้อ "การจัดทำแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรม"

สัปดาห์ที่๗ วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สอบปลายภาค (ไม่มีการเรียนการสอน)