รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)


ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม : ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๔ สาขาการจัดการ (พิเศษวันอาทิตย์)

รหัสวิชา
1490

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนใน Classstart.org ครั้งที่ ๒ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๔ ภาคพิเศษวันอาทิตย์  รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม รหัสรายวิชา MGT๓๔๕

แนวทางการเรียนการสอน :

เริ่มเรียน วันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕

สอบกลางภาค วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ (หลังการเรียนการสอนตามชั่วโมงปรกติ)

สอบปลายภาค วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (วันสุดท้าย ไม่มีการเรียนการสอน)

ดังนั้นรวมเวลาในการเรียนการสอน ๗ สัปดาห์ จำแนกเป็น การเรียนการสอน ๔ สัปดาห์, การเรียนการสอน /สอบกลาง ๑ สัปดาห์, การสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์, กิจกรรมวิทยาลัย ๑ สัปดาห์ 

หลักเกณฑ์ที่มาของคะแนน

 ๑. เวลาเข้าเรียน  ๑๐ คะแนน (วันแรก ๕ คะแนน, วันต่อไปเฉลี่ยรวม ๕ คะแนน)

 ๒. การนำเสนอรายงาน / งานที่มอบหมาย ๒๐ คะแนน (คะแนนกลุ่มใช้ค่าการกระจายแบบ  Normal Curve)

 ๓. สอบกลางภาค ๓๐ คะแนน

 ๔. สอบปลายภาค ๔๐ คะแนน

หัวข้อการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่๑ วันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ หัวข้อ "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุนทรียนวัตกรรม"

สัปดาห์ที่๒ วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ หัวข้อ "หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม" และหัวข้อ "กลยุทธ์และแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมในองค์กร""

สัปดาห์ที่๓ วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕  กิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัย (ไม่มีการเรียนการสอน)

สัปดาห์ที่๔ วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕  และหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" และสอบกลางภาค

สัปดาห์ที่๕-๖ วันอาทิตย์ ที่ ๕ และ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หัวข้อ "การจัดทำแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรม"

สัปดาห์ที่๗ วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  สอบปลายภาค (ไม่มีการเรียนการสอน)

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books