การเรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพผ่านปราช์ชาวบ้าน(ภาษาไทย 1)

สำราญ ปิ่นทอง

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้การเป็นครูมืออาชีพผ่านปราช์ชาวบ้าน